UPOZORENJE: LJUDI U CRVENIM OGRTAČIMA PRIPADAJU SEKTI

Ovih dana u Međugorju veliku pažnju i popularnost privlače ljudi odjeveni u crvene plašteve sa likom Krista Kralja na leđima, s natpisima svetaca čije relikvije nose, slikom Gospe iz Częstochowe i drvenim pločama sa 10 Božjih zapovijedi.

Oni naime pripadaju sekti, tzv. REDU VITEZOVA KRISTA KRALJA, koji je osnovao bivši poljski svećenik Piotr Natanek.

Piotr Natanek je 2011. godine zbog svog ponašanja, neposlušnosti hijerarhiji Crkve i zbog širenja lažnog nauka koji dolazi iz privatnih objava ekskomuniciran (scomunicato a divinis) iz Katoličke crkve.

DEKRET o njegovoj suspenziji i oduzimanju svih svećeničkih prava objasnio je sam kardinal Krakova (Poljska), mons. Stanislaw Dziwisz:

„Kao biskup krakovske Crkve imam osjećaj odgovornosti za njezino jedinstvo, dakle za istinu i vjerodostojnost Evanđelja Isusa Krista. Bio sam prisiljen donijeti ključne odluke protiv svećenika nadbiskupije, Piotra Nataneka i kazniti ga sa ekskomunikacijom. To znači da Natanek ne može obnašati nikakvu svećeničku dužnost niti obnašati moć upravljanja. Temelj ove odluke proizvela je neposlušnost Petra Nataneka i njegova učenja koja su u suprotnosti s naukom Crkve o pogledima na kraljevstvo Isusa Krista. Za ta se učenja oslanja na privatne objave i inozemna nadahnuta učenja crkvenih doktrina eshatoloških sekti. Peter Natanek tako iskrivljuje ne samo ustaljeni nauk o djelotvornosti spasenja u Crkvi, nego i pobožnost prema Majci Božjoj, anđelima i svecima pomiješanu s magičnim predodžbama vjere, što dovodi do ismijavanja religije Crkve.“

Kardinal stoga želi obavijestiti vjernike da učenje koje je usvojio Natatek nema nikakvu vrijednost, kao ni njegovi obredi i ispovijedi.

Kardinal Kasnije dodaje i upozorenje svima koji mu pomažu u njegovu poslu svetogrdnog naučavanja: “Ljudi koji surađuju sa suspendiranim Piotrom Natanekom doprinose podijeljenosti zajednice vjernika. Zajedničkim djelovanjem na uništavanju jedinstva Crkve čine grijeh, koji su dužni ispovjediti u sakramentu pokore. Umjesto toga, uvjet za primanje odrješenja je odricanje od prihvaćanja podjele u Crkvi i volja da se popravi učinjeno zlo”.

lalucedimaria.it/prijevod: medjugorje-info.com

Označeno u