Naučite moliti na latinskom

Donosimo ovdje tekst triju temeljnih molitava i to onako kako se piše, kako se izgovara i što to znači na hrvatskom jeziku.

Gotovo dva tisućljeća Katolička crkva se u svim obilicima komunikacije s vjernicima i s Bogom služila latinskim jezikom. Danas se moli na narodnim jezicima, ali tradicija latinskog nije izumrla. Dapače, u mnogim europskim zemljama velik broj vjernika odlično poznaje mnoge molitve i pjesme na ovom nekad vodećem svjetskom jeziku. I kod nas mnogi mladi ljudi u školama uče barem osnove latinskoga. Ne bi bilo loše kada bi naučili latinski moliti najosnovnije molitve. Možda bi mogli u tome poučiti i one koji nisu imali prilike u školi učiti latinski. Evo pružamo im priliku. Donosimo ovdje tekst triju temeljnih molitava i to onako kako se piše, kako se izgovara i što to znači na hrvatskom jeziku.

Znak križa - Signum crucis

Piše se:            In nomine Patris * et Filii * et Spiritus * Sancti. * Amen.

Izgovara se:    In nómine Pátris – et Fílii – et Spíritus – Sánkti. – Amen.

Znači:              U ime Oca – i Sina – i Duha – Svetoga. - Amen.

 

Oče naš – Pater noster

Piše se:           Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum,

Igovara se:      Páter nóster, kvi es in célis, sanktificétur nómen túum,

Znači:              Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje,

 

Piše se:            adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra.

Izgovara se:    advéniat régnum túum, fíat volúntas túa síkut in célo et in téra.

Znači:              dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

 

Piše se:            Panem nostrum quotidianum da nobis hodie

Izgovara se:    Pánem nóstrum kvotidiánum dá nóbis hódie

Znači:              Kruh naš svagdanji daj nam danas

 

Piše se:            et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,

Izgovara se:    et dimíte nóbis débita nóstra sícut et nós dimítimus debitóribus nóstris,

Znači:              i otpusti nama duge naše kao-što i mu otpuštamo dužnicima našim,

 

Piše se:            et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

Izgovara se:    et né nós indúkas in tentaciónem, sed líbera nós a málo.

Znači:              i ne nas uved  u napast, nego izbavi nas od zla.

 

Zdravo Marijo – Ave Maria

Piše se:            Ave Maria, gratia plaena, Dominus tecum,

Izgovara se:    Áve María, grácija pléna, Dóminus tékum,

Znači:              Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom.

 

Piše se:            benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Izgovara se:    benedíkta tú in muliéribus et benedíktus frúktus véntris túi, Jézus.

Znači:              blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.

 

Piše se:            Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus

Izgovara se:    Sánkta María, máter Déi, óra pro nóbis pekatóribus

Znači:              Sveta Marijo, majko Božja, moli za nas grešnike

 

Piše se:            nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Izgovara se:    núnk et in hóra mórtis nóstre. Amen.

Znači:              sada i na času smrti naše. Amen.

 

Slava Ocu – Gloria Patri

Piše se:            Gloria Patri et Fillio et Spiritui Sancto

Izgovara se:    Glórija Pátri et Fílio et Spirítui Sánkto

Znači:              Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu

 

Piše se:            sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula seculorum. Amen.

Izgovara se:    síkut érat in princípio, et núnk et sémper et in sékula sekulórum. Amen.

Znači:              kao što bijaše na početku (tako) i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Izvor: Kalendar sv. Ante