Što doživljavamo svakim primanjem svete pričesti?

SVAKIM PRIMANJEM SVETE PRIČESTI, mi već ovdje na zemlji doživljavamo isto božansko djelovanje koje ćemo jednog dana iskusiti u svoj njegovoj punini na nebu - Božansko djelovanje ljubavi koje se vječno odvija unutar Presvetog Trojstva.

"Riječ dolazi nama. Ali On ne dolazi sam. "Ja sam u Ocu i Otac u meni" (Iv 14,10). "Onaj koji me posla sa mnom je i ne ostavi me sama" (Iv 8,29).... Gdje su Otac i Sin prisutni, i Duh Sveti je tamo. Tako Presveto Trojstvo boravi u srcu svake osobe koja se pričesti. Sam Isus nas uvjerava u ovo: "Ako me tko ljubi...i moj Otac će ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti (usp Iv 14,23).

"I kod njega se nastaniti". Bog želi u nama zivjeti svoj trojstveni život. Mi smo pozvani da budemo mjesto prebivanja Presvetog Trojstva i uđemo u osoban odnos sa svakom Osobom Presvetog Trojstva. Lako je zaglibiti u teološkim objašnjenjima sve ga toga (što je možda i razlog da o tome rijetko čujemo s propovjedaonica), jer ovdje govorimo o dubinama otajstva koje ljudska pamet neće nikad u potpunosti moći dokučiti. Ali treba uočiti važno teološko razlikovanje vezano uz Euharistiju i Presveto Trojstvo. Samo se Krist, druga Osoba Trojstva, utjelovila u meso. Samo je Krist poprimio ljudsku narav. Dakle, u tom veličanstvenom susretu s Trojstvom, samo je Krist sakramentalno prisutan, što znači, pod prilikama kruha i vina. Otac i Duh Sveti nisu prisutni sakramentalno, nego je svaki zbiljski i istinski prisutan s Kristom zbog savršenog jedinstva Trojstva. Što podrazumijevamo pod izrazima 'zbiljski' i 'istinit'? Teolozi koriste posebne riječi da bi izrekli i pojasnili dogmu o Trojstvu, premda Katekizam jasno kaže da se ne može doći do potpunog objašnjenja, jer čak i te riječi..."označuju i neizrecivo Otajstvo. 'neizmjerno iznad svega sto možemo ljudskom mjerom pojmiti.'"" Koristeći načelo istobitnosti, Crkva uči da je svaka osoba Trojstva istobitna s druge dvije, sto znači da su Otac i Sin i Duh Sveti iste Božanske naravi ili supstancije. Kao što Katekizam objašnjava: "Trojstvo je JEDNO. Ne ispovijedamo tri Boga, nego jednoga jedinoga Boga u trima osobama: 'istodobno Trojstvo'. Božanske osobe ne dijele među sobom jedino božanstvo, nego je svaka od njih potpun Bog. Ovom nauku Crkva dodaje i načelo međusobne prisutnosti: tri Božanske osobe u svakoj od njih - svaka prisutna u onoj drugoj, a da ne prestaju biti različita. Božansko jedinstvo je trojstveno....Sve je (u njima) jedno.....Zbog toga jedinstva Otac je sav u Sinu, sav u Duhu Svetomu; Sin je sav u Ocu, sav u Duhu Svetomu; Duh Sveti sav u Ocu, sav u Sinu. Jasnije ne može bit!