Što je to grijeh?

Nitko ne može čitati Bibliju a da vrlo brzo ne shvati da je veliki naglasak stavljen na subjekt grijeha, na njegov uzrok i posljedice.

Često o grijehu mislimo samo u vezi kriminala i ubojstva. Ali grijeh u Bibliji označava sve što je ispod Božjega savršenstva u odnosima, mislima, željama i djelima. U Rimljanima 3:23 čitamo kako su svi ljudi stavljeni pod krivnju grijeha: «Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave.» Božja slava označava apsolutno savršenstvo. Dakle grijeh označava sve ispod te crte. Svi ljudi su radi toga pod krivnjom.

Grijeh u Bibliji označava slijedeće:

Prekršaj Božjega zakona: «Naime, još prije zakona bijaše grijeh u svijetu. A grijeh se ne uračunava kad nema zakona». (Rimlj.5:13)

Pobunu protiv Boga, ili bezakonje: «Tko god počinja grijeh, krši zakon: grijeh je kršenje zakona».(I.Iv.3:4)

Moralnu nečistoću. Kada je David učinio preljub, on to naziva pravim imenom, grijehom, te priznaje i moli za oproštenje: «Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Rekoh: 'Priznat ću Jahvi prijestup svoj', i ti si mi krivnju grijeha oprostio». (Ps.32:5)

Čak su i grešne misli grešne, a ne samo zla djela, kao što Isus govori: «A ja vam kažem da je svaki koji s požudom pogleda ženu već – u svom srcu – s njom učinio preljub». (Mat.5:28)

Označeno u