MOLITVA 7. DAN, 2. listopada 2018.

„LJUBITI BOGA, SAMO JE TO VAŽNO. SVE DRUGO JE NIŠTAVILO I PRIVID.“ (sv. Leopold Bogdan Mandić)

Nakana:
Kako bismo imali srčanosti i entuzijazma za spašavanje siromašnih i oslobođenje tlačenih.

Sveto pismo:
„Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje“ (Lk 4,18-19)

Razmatranje:
Isus Krist je proglasio godinu milosti Gospodnje, pomazan od Duha Gospodnjeg, objavio je sužnjima oslođenje. Sužnjima koji robuju lošim navikama i strastima, ne poznaju Put kojim je ići. Gospodin je takvima objavio oslobođenje, jer, dotaknuo je naša srca dok još nismo niti bili na ovome svijetu, već nas je tada odredio za svoje sinove i kćeri, svoj Duh je napokon udahnuo u nas, Duh koji viče: „Abba, Oče!“. Kako li je predivna ta „stara“ novost, da smo u Njegovu planu, pod Njegovim srcem. Koliko li nam je potrebno vidjeti tu Istinu i veličinu svoga poziva i Njegove ljubavi.
On nas oslobađa i od potlačenosti, nas slabe ljude, od kojih neki ne shvaćajući i ne znajući za Njega, ne mare za tu Slobodu, hvataju se za slamke spasa koje im nudi ovaj svijet, za polovična i često kriva rješenja problema. Tako se za brojne očeve i majke, umjesto radosnog iščekivanja novog života kao „izbor“ nudi pobačaj jer su zabrinuti za svoju egzistenciju. Gospodin je blagovjesnik upravo tim zabrinutima i siromašnima, sa zemljanim podom u kući u 21. stoljeću, koji ne da spajaju kraj s krajem, već niti ne vide krajeve.
Samo Duh Gospodnji može okrenuti sve na dobro, samo On nadahnjuje ljude na prihvaćanje života kada svi govore: „Ubij ga, raspni ga!“. Samo taj Duh otvara naša srca za pravu pomoć onima koji su te pomoći potrebni.

Molitva:
Gospodine, kad se vani smrači, i brata svoga ne vidimo, daj da naše srce gori Tvojom ljubavlju. Kada je potlačen, a mi to vidimo, molimo Te Pomazanje i otvoreno srce i za nas kako bismo pomogli spojiti kraj s krajem siromašnima, koji niti ne vide krajeve tog bezdana te kako bismo i mi bili Tvoji glasnici u proglasu „godine milosti Gospodnje“. Amen.

Sando Juković, član organizacijskog tima 40 dana za život - Bjelovar