Sadržaj s oznakom: vlč Petar Mlakar

Objavljeno u Evanđelje | 13.3.2022.

Evanđelje dana, 13.3.2022.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 14.2.2022.

Evanđelje dana, 14.2.2022.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 24.1.2022.

Evanđelje dana, 24.1.2022.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 17.1.2022.

Evanđelje dana, 17.1.2022.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 20.12.2021.

Evanđelje dana, 20.12.2021.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 29.11.2021.

Evanđelje dana, 29.11.2021.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 15.11.2021.

Evanđelje dana, 15.11.2021.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 11.10.2021.

Evanđelje dana, 11.10.2021.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 30.9.2021.

Evanđelje dana, 30.9.2021.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 27.9.2021.

Evanđelje dana, 27.9.2021.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 23.8.2021.

Evanđelje dana, 23.8.2021.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 16.8.2021.

Evanđelje dana, 16.8.2021.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 19.7.2021.

Evanđelje dana, 19.7.2021.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 21.6.2021.

Evanđelje dana, 21.6.2021.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 31.5.2021.

Evanđelje dana, 31.5.2021.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 10.5.2021.

Evanđelje dana, 10.5.2021.

Evanđelje dana:

Stranica 2 od 9