Sadržaj s oznakom: vlč Petar Mlakar

Objavljeno u Evanđelje | 26.1.2021.

Evanđelje dana, 26.1.2021.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 4.1.2021.

Evanđelje dana, 4.1.2021.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 29.12.2020.

Evanđelje dana, 29.12.2020.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 8.12.2020.

Evanđelje dana, 8.12.2020.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 2.12.2020.

Evanđelje dana, 3.12.2020.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 17.11.2020.

Evanđelje dana, 17.11.2020.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 20.10.2020.

Evanđelje dana, 20.10.2020.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 29.9.2020.

Evanđelje dana, 29.9.2020.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 15.9.2020.

Evanđelje dana, 15.9.2020.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 1.9.2020.

Evanđelje dana, 1.9.2020.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 25.8.2020.

Evanđelje dana, 25.8.2020.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 11.8.2020.

Evanđelje dana, 11.8.2020.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 20.7.2020.

Evanđelje dana, 21.7.2020.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 7.7.2020.

Evanđelje dana, 7.7.2020.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 30.6.2020.

Evanđelje dana, 30.6.2020.

Evanđelje dana:

Objavljeno u Evanđelje | 16.6.2020.

Evanđelje dana, 16.6.2020.

Evanđelje dana:

Stranica 5 od 10