PAPA U TWEETU: Političko djelovanje mora doista biti u službi ljudske osobe

Političko djelovanje mora doista biti u službi ljudske osobe, općega dobra te poštovanja stvorenoga – poručio je papa Franjo u svojem tweetu povodom Međunarodnog dana ljudskih prava kojim se obilježava dan prihvaćanja Opće deklaracije o ljudskim pravima.

Naime, 10. prosinca 1948. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda je proglasila „Opću deklaraciju o ljudskim pravima kao zajedničko mjerilo postignuća svih naroda i nacija, kako bi svaki pojedinac i svako tijelo u društvu, imajući ovu Deklaraciju stalno na umu, težili poučavanjem i obrazovanjem promicati poštovanje ovih ljudskih prava i sloboda te kako bi se postupnim domaćim i međunarodnim mjerama osiguralo njihovo opće i djelotvorno priznanje i primjena među narodima država članica i među narodima na područjima pod njihovom jurisdikcijom“.

Počevši od temeljnog prava da se „sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“ i da „svakome pripadaju sva prava i slobode utvrđene u Deklaraciji bez razlike bilo koje vrste“, u tom se UN-ovu dokumentu nalaze također osnovna ekonomska, socijalna i kulturna, kao i građanska i politička prava.